tahe | Regulamin
1299
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1299,page-child,parent-pageid-1283,_masterslider,_ms_version_3.9.10,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-17.8,qode-theme-starflix,transparent_content,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,elementor-default,elementor-kit-2848,elementor-page elementor-page-1299
 

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

(„TANDEM TAHE” oraz „KLUB EXCLUSIVE”)

& 1

 1. Organizatorem PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO zwanego dalej PROGRAMEM, jest firma SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 149, zwanym dalej ORGANIZATOREM.
 2. DYSTRYBUTOR TAHE, zwany dalej DYSTRYBUTOREMzobowiązany jest do przekazywania pełnej informacji o PROGRAMIE i PREMII LOJALNOŚCIOWEJ w formie punktów oraz w formie nagród rozliczonych za zebrane punkty przez salony fryzjerskie w obsłudze DYSTRYBUTORA.
 3. PROGRAM polega na zbieraniu PREMII LOJALNOŚCIOWEJ w formie PUNKTÓWotrzymywanych za zakupy produktów marek Tahe i Exclusive i wymianie ich na PREMIĘ LOJALNOŚCIOWĄ w formie nagrody okresie rozliczeniowym od 01 do 31.12 bieżącego roku

& 2

 1. PROGRAM jest skierowany wyłącznie do fryzjerów związanych z marką Tahe i/lub Exclusive w okresie jego trwania, zwanych w dalszej części niniejszego regulaminu UCZESTNIKAMI.
 2. Warunkiem koniecznym do otrzymania przez uczestników biorących udział w programie nagrody jest spełnienie warunków zawartych poniżej w punkcie & 3 ust 3.
 3. UCZESTNIK zaświadcza, że wszystkie podane przez niego dane w rejestracji są prawidłowe.
 4. UCZESTNIKIEM PROGRAMU mogą być podmiot gospodarczy będące salonami fryzjerskimi PKD 02.fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

& 3

 1. PROGRAM trwa 12 miesięcy od 01.01.br. roku do 31.12.br. kalendarzowego. Niniejszy Program ulegać będzie automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy, jeżeli przed upływem danego rocznego okresu ORGANIZATOR nie poinformuje UCZESTNIKÓW o braku zamiaru przedłużenia okresu obowiązywania PROGRAMU.
 2. Warunkami koniecznym do aktywowania konta, w ramach PROGRAMU jest niezwłoczne przesłanie przez uczestnika deklaracji przystąpienia do programu dostępnej na stronie https://salon.silog.pl/regulamin-programu-lojalnosciowego/ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@tahe.plw okresie ROZLICZENIOWYM.
 3. Punkty naliczane są za zakup produktów z oferty TAHE i/lub Exclusive według następującego klucza.

Za zakup dowolnego produktu/ów TAHE i/lub Exclusive marek w cenie hurtowej z aktualnego cennika lub w cenie promocyjnej, UCZESTNIK otrzyma 1 PUNKT za każde wydane 10 PLN brutto.

Przykład:

zakup brutto 126 pln   =  12,6 pkt   |    zakup brutto 241 pln   =  24,1 pkt    |

zakup brutto 568 pln   =  56,8 pkt   |   zakup brutto 1568 pln = 156,8 pkt   |

zakup brutto 46852 pln =  4685,2 pkt

 1. Punkty lojalnościowe UCZESTNIKA zostaną zarejestrowane w systemie sprzedaży DYSTRYBUTORA.
 2. Odpowiedzialność za poprawne przekazywanie punktów za zamówienia UCZESTNIKÓW ponosi DYSTRYBUTOR.
 3. DYSTRYBUTOR zobowiązany jest do regularnego przekazywania raportu zakupów produktów marki TAHE dokonanych przez UCZESTNIKÓW programu do 7 dnia każdego miesiąca, ORGANIZATOROWI w formie obowiązującej tabeli EXCEL na adres email zamowienia@silog.pl.
 4. Do punktacji w PROGRAMIE wliczają się jedynie produkty zakupione od DYSTRYBUTORÓW lub ORGANIZATORA na podstawie faktur VAT.

& 4

 1. UCZESTNIK może rozliczyać zebrane punkty przez cały rok kalendarzowy wybierając PREMIĘ LOJALNOŚCIOWĄ w formie nagród z produktów dostępnych po zalogowaniu na stronie internetowej https://salon.silog.pl.
 2. Nagrody w PROGRAMIE realizowane są zgodnie z katalogiem nagród* (*katalogiem nagród w dalszej części nazwane są produkty dostępne po zalogowaniu dla uczestników na stronie https://salon.silog.pl), spośród nagród dostępnych fizycznie. Dla zalogowanych uczestników na produktach pokazana została liczba punktów niezbędna do wykorzystania na zakup produktu w postaci nagrody. Uczestnik wymieniając punkty otrzymuje rabat kwotowy w koszyku który musi samodzielnie zatwierdzić na wybrane przez siebie produkty/nagrody.
 3. Organizator zaleca realizacje w 100% z punktów, niemniej dopuszcza rozliczanie częściowe w formie punktów i rozliczenia gotówkowego (szybkie płatności , pobranie, przedpłata)
 4. Uczestnicy muszą wykorzystać zebrane punkty za bieżącym roku kalendarzowym NAJPÓŹNIEJ do 15 STYCZNIA NASTĘPNEGO ROKU.
 5. Po 15 STYCZNIA niewykorzystane punkty z poprzedniego okresu rozliczeniowego ulegają wyzerowaniu.
 6. ORGANIZATOR ma prawo odmówić realizacji nagród wybranych przez UCZESTNIKA, który uzyskał punkty w PROGRAMIE z tytułu zakupu produktów, o których mowa w §3 ust 8 w przypadku wyczerpania zapasów danej NAGRODY. W tej sytuacji ORGANIZATOR zaproponuje inną nagrodę o zbliżonej wartości z aktualnego katalogu nagród.
 7. Uczestnicy mogą dowiedzieć się o ilości zgromadzonych swoich punktów na stronie wymiany punktów u ORGANIZATORA po zalogowaniu się na stronie https://salon.silog.pl.
 8. Punkty zgromadzone u dystrybutorów są aktualizowane na koncie uczestnika każdego 10 dnia miesiąca.

 & 5

 1. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany KATALOGU NAGRÓD.
 2. UCZESTNIK nie może wymienić prawa do nagród na ekwiwalent pieniężny/gotówkowy ani na NAGRODY spoza KATALOGU NAGRÓD.
 3. Po wyborze NAGRODY nie może być ona zmieniona ani odwołana. Przyjmuje się, iż UCZESTNIK uprawnionym do odbioru NAGRODY jest UCZESTNIK, którego dane wskazane są w formularzu rejestracyjnym.
 4. NAGRODA wysyłana jest bezpośrednio na adres UCZESTNIKA.
 5. Czas realizacji wymiany punktowej na nagrody wynosi do 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Organizatora zgłoszenia realizacji nagród przez UCZESTNIKA.
 6. Nagrody wysyłane są bezpośrednio do UCZESTNIKA wg. zasady: nagrody powyżej 300 pkt wysyłane są bezpłatnie, nagrody poniżej 300 pkt wysyłane są odpłatnie. W tej sytuacji UCZESTNIK ponosi koszt wysyłki w wysokości 27 pln brutto.
 7. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do żądania przedłożenia przez DYSTRYBUTORA kopi dokumentów (faktur VAT) potwierdzających zakup produktów marki Tahe przez UCZESTNIKA w okresie rozliczeniowym, za który uczestnik wymienia punkty na nagrody.
 8. Organizator zaleca uczestnikom wymianę punktów na nagrody w stosunku 1:1 bez dopłat. Niemniej uczestnik ma możliwość częściowego rozliczania punktów płacąc nimi za zakupy.

& 6

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu oraz nagród w Programie mogą być zgłaszane pisemnie na adres organizatora „SILOG DYSTRYBUCJA, ul. Żytnia 1, 05-500 Piaseczno” lub drogą mailową, na adres zamowienia@silog.pl, czasie trwania Programu oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, z dopiskiem REKLAMACJA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora lub na adres e-mail Organizatora.
 2. Pisemna lub mailowa reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę salonu, adres do korespondencji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz kopie faktur zakupu z danego okresu rozliczeniowego do którego odnosi się reklamacja.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez ORGANIZATORA w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub na adres email otrzymany od uczestnika w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 6. Przy zwrocie produktów zakupionych przy użyciu punktów z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO sprzedawca po rozpatrzeniu wniosku odstąpienia od umowy może zwrócić tylko kwotę pieniężną użytą do zakupienia zwracanego/zwracanych produktów, punkty z programu lojalnościowego przy zwrotach produktów nie są zwracane.
 7. Paragony fiskalne nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu punktacji W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 & 7

Przystępując do programu UCZESTNIK wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO i firmy firma SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 z p. zmianami). Przysługuje mu prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.