tahe | Regulamin
1299
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1299,page-child,parent-pageid-1283,_masterslider,_ms_version_3.9.5,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-17.8,qode-theme-starflix,transparent_content,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-2848
 

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „TANDEM TAHE”

& 1

 1. Organizatorem PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „TAHE TANDEM” zwanym dalej PROGRAMEM, jest firma SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 149, zwanym dalej ORGANIZATOREM.
 2. DYSTRYBUTOR TAHE, zwany dalej DYSTRYBUTOREM zobowiązany jest do przekazywania pełnej informacji o PROGRAMIE i PREMII LOJALNOŚCIOWEJ w formie punktów oraz w formie nagród rozliczonych za zebrane punkty salonom fryzjerskim i fryzjerom na terenie działania DYSTRYBUTORA.
 3. PROGRAM polega na zbieraniu PREMII LOJALNOŚCIOWEJ w formie PUNKTÓW otrzymywanych za zakupy produktów marki Tahe i wymianie ich na PREMIĘ LOJALNOŚCIOWĄ w formie nagrody w dwóch OKRESACH ROZLICZENIOWYCH.
 4. OKRESY ROZLICZENIOWE mają miejsce w terminach:

I OKRES: do 30.06. bieżącego roku

II OKRES: do 31.12. bieżącego roku

& 2

 1. PROGRAM jest skierowany wyłącznie do fryzjerów związanych z marką Tahe w okresie jego trwania, zwanych w dalszej części niniejszego regulaminu UCZESTNIKAMI.
 2. Warunkiem koniecznym do otrzymania przez fryzjerów biorących udział w programie nagrody jest spełnienie warunków zawartych poniżej w punkcie & 3 ust 3.
 3. UCZESTNIK zaświadcza, że wszystkie podane przez niego dane w rejestracji są prawidłowe.
 4. UCZESTNIEM PROGRAMU mogą być podmiot gospodarczy będące salonami fryzjerskimi PKD 02.fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

& 3

 1. PROGRAM trwa 12 miesięcy od 01.01.br. roku do 31.12.br. kalendarzowego. Niniejszy Program ulegać będzie automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy, jeżeli przed upływem danego rocznego okresu ORGANIZATOR nie poinformuje UCZESTNIKÓW o braku zamiaru przedłużenia okresu obowiązywania PROGRAMU.
 2. PROGRAM jest rozliczany w 2 półrocznych okresach rozliczeniowych, które mogą być łączone.
 3. Warunkami koniecznym do aktywowania konta, w ramach PROGRAMU jest niezwłoczne przesłanie deklaracji przystąpienia do programu za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@tahe.pl przed zakończeniem pierwszego OKRESU ROZLICZENIOWEGO lub wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej tahe.pl
 4. Punkty naliczane są za zakup produktów z oferty TAHE według następującego klucza.

Za zakup dowolnego produktu Tahe w cenie hurtowej z aktualnego cennika lub w cenie promocyjnej, UCZESTNIK otrzyma 1 PUNKT za każde wydane 10 PLN brutto

Przykład:

zakup brutto 126 pln   =  12,6 pkt   |    zakup brutto 241 pln   =  24,1 pkt    |

zakup brutto 568 pln   =  56,8 pkt   |   zakup brutto 1568 pln = 156,8 pkt   |

zakup brutto 46852 pln =  4685,2 pkt

 1. Punkty lojalnościowe UCZESTNIKA zostaną zarejestrowane w systemie sprzedaży DYSTRYBUTORA.
 2. Odpowiedzialność za poprawne przekazywanie punktów za zamówienia UCZESTNIKÓW ponosi DYSTRYBUTOR.
 3. DYSTRYBUTOR zobowiązany jest do regularnego przekazywania raportu zakupów produktów marki TAHE dokonanych przez UCZESTNIKÓW programu do 10 dnia każdego miesiąca, ORGANIZATOROWI w formie obowiązującej tabeli EXCEL na adres email bok@silog.pl .
 4. Do punktacji w PROGRAMIE wliczają się jedynie produkty zakupione od DYSTRYBUTORÓW lub ORGANIZATORA na podstawie faktur VAT.
  1. UCZESTNIK może rozliczyć zebrane punkty w danym OKRESIE ROZLICZENIOWYM wybierając PREMIĘ LOJALNOŚCIOWĄ w formie nagrody z KATALOGU NAGRÓD obowiązujący na dany OKRES ROZLICZENIOWY.
  2. Nagrody w programie Tahe TANDEM realizowane są zgodnie z katalogiem nagród, spośród nagród dostępnych fizycznie. Uczestnik może dokonać wymiany punktów na maksymalnie 2 sztuki każdej dostępnej fizycznie nagrody.
  3. Uczestnicy muszą wykorzystać zebrane punkty za bieżącym roku kalendarzowym NAJPÓŹNIEJ do 15 STYCZNIA NASTĘPNEGO ROKU.
  4. Po 15 STYCZNIA niewykorzystane punkty z poprzedniego roku ulegają wyzerowaniu.
  5. ORGANIZATOR ma prawo odmówić realizacji nagród wybranych przez UCZESTNIKA, który uzyskał punkty w PROGRAMIE z tytułu zakupu produktów, o których mowa w §3 ust 8 w przypadku wyczerpania zapasów danej NAGRODY. W tej sytuacji ORGANIZATOR zaproponuje inną nagrodę o zbliżonej wartości z aktualnego katalogu nagród.
  6. Informacje o bieżącej liście NAGRÓD znajdować się będą KATALOGU NAGRÓD na stronie internetowej pl.
  7. Uczestnicy mogą dowiedzieć się o ilości zgromadzonych punktów u DYSTRYBUTORA lub ORGANIZATORA.

   & 4

  1. KATALOG NAGRÓD jest dostępny i aktualizowany na stronie www.tahe.pl częstotliwością minimum co kwartał.
  2. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany KATALOGU NAGRÓD.
  3. UCZESTNIK nie może wymienić prawa do nagród na ekwiwalent pieniężny ani na NAGRODY spoza KATALOGU NAGRÓD.
  4. Po wyborze NAGRODY nie może być ona zmieniona ani odwołana. Przyjmuje się, iż UCZESTNIK uprawnionym do odbioru NAGRODY jest UCZESTNIK, którego dane wskazane są w formularzu rejestracyjnym.
  5. NAGRODA wysyłana jest bezpośrednio na adres UCZESTNIKA.
  6. Chęć wymiany PREMII PUNKTOWEJ na NAGRODĘ winna być zgłoszona każdorazowo drogą mailową: info@tahe.pl do 15 dni od zakończenia każdego OKRESU ROZLICZENIOWEGO (do 15 LIPCA I do 15 STYCZNIA).
  7. Czas realizacji wymiany punktowej na nagrody wynosi do 30 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Organizatora zgłoszenia realizacji nagród przez UCZESTNIKA.
  8. Nagrody wysyłane są bezpośrednio do UCZESTNIKA wg. zasady: nagrody powyżej 300 pkt wysyłane są bezpłatnie, nagrody poniżej 300 pkt wysyłane są odpłatnie. W tej sytuacji UCZESTNIK ponosi koszt 27 pln brutto.
  9. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do żądania przedłożenia przez DYSTRYBUTORA kopi dokumentów (faktur VAT) potwierdzających zakup produktów marki Tahe przez UCZESTNIKA w okresie rozliczeniowym, za który uczestnik wymienia punkty na nagrody.

  & 5

  1. Reklamacje dotyczące przebiegu oraz nagród w Programie TANDEM TAHE mogą być zgłaszane pisemnie drogą mailową, na adres info@tahe.pl, w czasie trwania Programu oraz w terminie 60 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, z dopiskiem PROGRAM TANDEM TAHE. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora lub na adres e-mail Organizatora.
  2. Pisemna lub mailowa reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę salonu, adres do korespondencji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz kopie faktur zakupu z danego okresu rozliczeniowego do którego odnosi się reklamacja.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą przez ORGANIZATORA w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub na adres email otrzymany od uczestnika w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  5. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
  6. Paragony fiskalne nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu punktacji TAHE TANDEM.

  & 6

  Przystępując do programu UCZESTNIK wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „TANDEM TAHE”  i firmy firma SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 z p. zmianami). Przysługuje mu prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.