tahe | Regulamin
1299
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1299,page-child,parent-pageid-1283,_masterslider,_ms_version_3.9.3,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-17.8,qode-theme-starflix,transparent_content,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-2848
 

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „TANDEM TAHE”

& 1

 1. Organizatorem PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „TANDEM TAHE” zwanym dalej PROGRAMEM, jest firma SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 149, zwanym dalej ORGANIZATOREM.
 2. AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY TAHE, zobowiązani są do przekazywania pełnej informacji o PROGRAMIE i PREMII LOJALNOŚCIOWEJ w formie punktów oraz w formie nagród rozliczonych za zebrane punkty salonom fryzjerskim i fryzjerom na terenie działania DYSTRYBUTORA.
 3. PROGRAM polega na zbieraniu PREMII LOJALNOŚCIOWEJ w formie punktów otrzymywanych za zakupy produktów marki Tahe i wymianie ich na PREMIĘ LOJALNOSCIOWĄ w formie nagrody w dwóch OKRESACH ROZLICZENIOWYCH.
 4. OKRESY ROZLICZENIOWE mają miejsce w terminach:

I OKRES: do 30.06. bieżącego roku

II OKRES: do 31.12. bieżącego roku

& 2

 1. PROGRAM jest skierowany wyłącznie do fryzjerów związanych z marką Tahe w okresie jego trwania, zwanych w dalszej części niniejszego regulaminu UCZESTNIKAMI.
 2. Warunkiem koniecznym do otrzymania przez fryzjerów biorących udział w programie nagrody jest spełnienie warunków zawartych poniżej w 3 ust 1.c.
 3. UCZESTNIK zaświadcza, że wszystkie podane przez niego dane w rejestracji są prawidłowe.

& 3

 1. Program trwa 12 miesięcy od 01.01.br. roku do 31.12.br. kalendarzowego. Niniejszy Program ulegać będzie automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy, jeżeli przed upływem danego rocznego okresu ORGANIZATOR nie poinformuje UCZESTNIKÓW o braku zamiaru przedłużenia okresu obowiązywania PROGRAMU. Strony mogą dokonywać skutecznych powiadomień także na adresy poczty elektronicznej zapisany w formularzach.
 2. PROGRAM jest rozliczany w półrocznych okresach rozliczeniowych, które mogą być łączone.
 3. Warunkami koniecznym do aktywowania konta, w ramach PROGRAMU jest niezwłoczne przesłanie deklaracji przystąpienia do programu za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej przed zakończeniem pierwszego OKRESU ROZLICZENIOWEGO lub wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej www.tahe.pl Hurtownia Silog Ul. Wiertnicza 149 02-952 Warszawa.
 4. Punkty naliczane są za zakup produktów z oferty TAHE według następującego klucza:
  • Za zakup dowolnego produktu o cenie hurtowej z aktualnego cennika w wartości z przedziału 1-100 PLN UCZESTNIK otrzyma 10 punktów. Przykład:

100 pln   =  10 pkt   |    200 pln   =  20 pkt    |    500 pln   =  50 pkt   |   1000 pln = 100 pkt   |   2000 pln =  200 pkt

 1. Punkty zostaną zarejestrowane w systemie sprzedaży.
 2. Punkty na koncie UCZESTNIKA są gromadzone w czasie trwania programu na koncie kontrahenta w systemie sprzedaży.
 3. Odpowiedzialność za poprawne przekazywanie punktów za zamówienia UCZESTNIKÓW ponoszą AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY TAHE.
 4. UCZESTNIK może rozliczyć zebrane punkty wdanym OKRESIE ROZLICZENIOWYM wybierając PREMIĘ LOJALNOŚCIOWĄ w formie nagrody z KATALOGU NAGRÓD na dany OKRES ROZLICZENIOWY. Uczestnicy muszą wykorzystać zebrane punkty w bieżącym roku kalendarzowym.

9. W przypadku niewykorzystania przez UCZESTNIKA punktów w danym OKRESIE ROZLICZENIOWYM, punkty na koncie przechodzą na kolejny OKRES ROZLICZENIOWY. Punkty te musza zostać wykorzystane w obrębie roku kalendarzowego.

10. W programie UCZESTNIKAMI mogą być jedynie podmioty gospodarcze będące salonami fryzjerskimi.

11. ORGANIZATOR ma prawo nie przyznać nagród wybranych przez podmiot gospodarczy, który uzyskał punkty w PROGRAMIE z tytułu zakupu produktów, o których mowa w §3 ust 2 w przypadku wyczerpania zapasów danej NAGRODY.

12. Do punktacji w PROGRAMIE wliczają się jedynie produkty zakupione od AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW TAHE lub ORGANIZATORA na podstawie faktur VAT.

13.Informacje o bieżącej liście NAGRÓD znajdować się będą na stronie internetowej tahe.pl.

14. Uczestnicy mogą dowiedzieć się o ilości zgromadzonych punktów u swojego sprzedawcy marki Tahe.

15.  Nagrody w programie Tahe TANDEM realizowane są zgodnie z katalogiem nagród, spośród nagród dostępnych fizycznie. Uczestnik może dokonać wymiany punktów na maksymalnie 2 sztuki każdej dostępnej fizycznie nagrody.

 & 4

 1. NAGRODĄ w PROGRAMIE są szkolenia, pokazy i warsztaty organizowane przez TAHE POLSKA indywidualnie wybierane przez UCZESTNIKÓW w ramach zasad zawartych na stronie www.tahe.pl.
 2. KATALOG NAGRÓD jest dostępny i aktualizowany na stronie www.tahe.pl z częstotliwością minimum co kwartał.
 3. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany KATALOGU NAGRÓD. UCZESTNIKÓW obowiązuje wersja KATALOGU NAGRÓD z chwili wybrania NAGRODY.
 4. UCZESTNIK nie może wymienić aktywnego dostępu do nagród na ekwiwalent pieniężny ani na NAGRODY spoza KATALOGU NAGRÓD.
 5. Po wybraniu NAGRODY nie może być ona zmieniona ani odwołana. Przyjmuje się, iż UCZESTNIK uprawnionym do odbioru NAGRODY jest UCZESTNIK, którego dane wskazane są w formularzu rejestracyjnym.
 6. Chęć wymiany PREMII PUNKTOWEJ na NAGRODĘ winna być zgłoszona każdorazowo pod numerem INFOLINII TAHE 0 801 000 825 do 15 dni od zakończenia każdego OKRESU ROZLICZENIOWEGO.
 7. Czas realizacji wymiany punktowej na nagrody wynosi do 30 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Organizatora otrzymanej listy nagród.
 8. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do żądania przedłożenia przez UCZESTNIKA dokumentów potwierdzających zakup produktów marki Tahe w okresie trwania promocji.

& 5

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu oraz nagród w Programie TANDEM TAHE mogą być zgłaszane pisemnie drogą mailową, na adres info@tahe.pl, w czasie trwania Programu oraz w terminie 60 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, z dopiskiem PROGRAM TANDEM TAHE. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora lub na adres e-mail Organizatora.
 2. Pisemna lub mailowa reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę salonu, adres do korespondencji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz kopie faktur z danego okresu rozliczeniowego do którego odnosi się reklamacja.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez ORGANIZATORA w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub na adres email otrzymany od uczestnika w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 6. Paragony fiskalne nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu punktacji TAHE TANDEM.

& 6

Przystępując do programu UCZESTNIK wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „TANDEM TAHE”  i firmy firma SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 z p. zmianami). Przysługuje mu prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.